27 Ocak 2022

Gösterim: 3368

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27. maddesi uyarınca Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, 
 • Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek, 
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak, 
 • Üniversite yazışmalarını yürütmek ve imza yetkisini kullanmak, 
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, 
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, 
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, 
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, 
 • Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, 
 • Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcısıyla koordinasyon halinde olmak,
 • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,